Hangfalbolt webáruház - Hangfal, hangszóró, erősítő, mikrofon
 • Kid's autism treatment https://www.autism-mmc.com/
 • Gyártók

  Miért minket válasszon?

  • Alacsony árak
  • Nagy választék
  • Megbízhatóság
  • Szaktanácsadás

  Kérdése van? Segítünk!

  iroda@vicopy.hu
  20/953-9387
  Nyitva:H-P 8-00-16.00
  Tel/Fax:46/351-300
  Cím:3530 Miskolc,
  Hunyadi u 48.

  GY.I.K.

  TISZTELT RÉGI ÉS LEENDŐ VÁSÁRLÓINK !

  A WEBÁRUHÁZ TECHNIKAI OKOK MIATT NEM ÜZEMEL ! VÁSÁRLÁSSAL ÉS EGYÉB KÉRDÉSEKKEL KÉREM ÉRDEKLŐDJÖN A LENTEBB MEGADOTT TELEFONSZÁMOKON, VAGY E-MAILBEN !

  A KELLEMETLENSÉGEKÉRT SZÍVES ELNÉZÉSÜKET KÉRJÜK !

  Az árakhoz még az Áfát hozzá kell számolnom?

  -Nem, áraink Minden esetben Bruttó eladási árak Forintban.

  Szállítás mennyibe kerül?

  -50.000 Ft felett a szállítást mi álljuk, önnek nem kell érte fizetni.
  Ha ettől kevesebbért vásárol, akkor 3.500 Ft  a szállítási díj !

  Van-e minimális vásárlási értékhatár ?

  -Igen, a minimális vásárlási megbízás értéke: 5 000 Ft

   

  Adatvédelmi szabályzat:


  Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

  Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

  Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.

  Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az

  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címen.

  A személyes adatok törlését az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címen lehet kérni.

   

  Bevezetés:

  Vicopy Kereskedelmi és Szolgáltatói Kft. Képviselője: Rem Viktor ügyvezető (Cím: 3574. Bőcs, Munkácsy M. u. 46.Adószám:11446293-2-05) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a webshop-használóval, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

  Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

  Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

  · az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

  · az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és

  ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával

  arányban áll.

   

  A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

   

  Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy webshop-on), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

  a) az adatgyűjtés ténye,

  b) az érintettek köre,

  c) az adatgyűjtés célja,

  d) az adatkezelés időtartama,

  e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

  f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint

  g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

  Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza: http://www.hangfalbolt.hu/ , és a fenti tartalmi előíráson alapul.

  A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: http://www.hangfalbolt.hu/egyeb/vasarlasi-tudnivalok

  A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. A tájékoztató egyes fejezetcímei mögött megjelenítjük a jogszabályi hivatkozást is.

   

  Értelmező fogalmak (3.§)

  1. érintett/Felhasználó:bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy

  - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

   

  2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve,

  azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,

  kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból

  levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

   

  3.különleges adat:

  a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra,

  a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti

  tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

   

  b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a

  bűnügyi személyes adat;

   

  4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely

  megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá

  vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő –

  kezeléséhez;

   

  5. tiltakozás:az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését

  kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

   

  6. adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

  rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok

  kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)

  vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott

  adatfeldolgozóval végrehajtatja;

   

  7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely

  művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,

  rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,

  nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és

  megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása,

  fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására

  alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép)

  rögzítése;

   

  8. adattovábbítás:az adat meghatározott harmadik személy számára történő

  hozzáférhetővé tétele;

   

  9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

   

  10.adattörlés:az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk

  többé nem lehetséges;

   

  11.adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése

  céljából;

   

  12.adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy

  meghatározott időre történő korlátozása céljából;

   

  13.adatmegsemmisítés:az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai

  megsemmisítése;

   

  14.adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok

  elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és

  eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az

  adatokon végzik;

   

  15.adatfeldolgozó:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

  rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján –

  beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok

  feldolgozását végzi;

   

  16.adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően

  közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az

  adat keletkezett;

   

  17.adatközlő:az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi

  közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

   

  18.adatállomány:az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

   

  19.harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel

  nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel

  vagy az adatfeldolgozóval;

   

  Az adatkezelés jogalapja (5.-6.§)

   

  1. Személyes adat akkor kezelhető, ha

  · ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

  · azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben –

  helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

   

  2. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy

  aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

  a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

  b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából

  szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog

  korlátozásával arányban áll.

   

  3. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem

  képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú

  érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait

  fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben

  a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

   

  4. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának

  érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása

  nem szükséges.

   

  5. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött

  szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt,

  amelyet a személyes adatok kezelése az érintettnek ismernie kell, így különösen a

  kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az

  adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét.

  A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával

  hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

   

  6. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő

  a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

   

  · a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

  · az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha

  ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával

  arányban áll

   

  Az adatkezelés célhoz kötöttsége (4.§ [1]-[2])

   

  1.Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség

  teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell

  felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének

  tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

   

  2.Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának

  megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak

  a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

   

  Az adatkezelés egyéb elvei (4.§ [3]-[4])

  A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor

  helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

   

  Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét,

  valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

   

   

  Funkcionális adatkezelés

   

  1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

  CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal

  funkcionalitásának működése körében a következőket:

  a) az adatgyűjtés ténye,

  b) az érintettek köre,

  c) az adatgyűjtés célja,

  d) az adatkezelés időtartama,

  e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

  f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

   

  2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Felhasználói név, jelszó, vezeték- és

  keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, számlázási név és számlázási

  cím, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím.

   

  3. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált valamennyi érintett.

   

  4. Az adatgyűjtés célja: Szolgáltató a weboldal teljes körű használata, pl. szolgáltatás

  nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása,

  teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az

  azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá hírlevél küldés nyújtásának

  céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait.

   

  5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:A regisztráció törlésével

  azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló

  2000.évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az

  adatokat.

  A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli

  bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező

  nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési

  feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

   

  6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

  A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek

  tiszteletben tartásával.

   

  7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

  A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

  - postai úton a 3574.Bőcs, Munkácsy M. u. 46. címen,

  - e-mail útján az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen.


  8. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,illetve az

  elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások

  egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

  A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás

  nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek

  azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az

  információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy

  személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben

  meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a

  szükséges mértékben és ideig.

   

  A funkcionális adatkezelésre vonatkozó alapelveink (Elker tv. 13/A.)

   

  1. A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására

  irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs

  társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes

  személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének

  időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

   

  2. A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat,

  amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A

  szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és

  minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal

  összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes

  adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az

  Elker törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges,

  azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

   

  3. A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely egyéb

  célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek

  címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás

  céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő

  hozzájárulása alapján kezelhet.

   

  4. Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás

  igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan

  biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa.

   

  5. A kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés

  megszűnését, valamint a számlázást követően. Az adatokat törölni kell, ha az

  adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő

  rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.


  6. A szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs

  társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során

  bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely

  adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható

  adatok kezelését is.

   

  Cookie-k (sütik) kezelése

   

  1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

  CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal

  cookie adatkezelése körében a következőket:

  a) az adatgyűjtés ténye,

  b) az érintettek köre,

  c) az adatgyűjtés célja,

  d) az adatkezelés időtartama,

  e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

  f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

   

  2. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez

  használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”,

  melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

   

  3.Az adatkezelés ténye, akezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok,

  időpontok

   

  4.Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

   

  5.Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására

  és a látogatók nyomon követése.

   

  6.Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés

  időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.

   

  7.Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

  A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek

  tiszteletben tartásával.

   

  8.Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek

  lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében

  általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

   

  9.Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a

  cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton

  keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által

  kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához

  a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

   

  10.A webáruház látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével

  méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A

  továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Goggle adatvédelmi

  elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/


  Facebook

   

  1.Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

  CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal

  adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

  a) az adatgyűjtés ténye,

  b) az érintettek köre,

  c) az adatgyűjtés célja,

  d) az adatkezelés időtartama,

  e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

  f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

   

  2.Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon

  regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

   

  3.Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi

  oldalon, és lájkolta a weboldalt.

   

  4.Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, a webáruház egyes tartalmi

  elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása,

  illetve lájkolása.

   

  5.Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők

  személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:Az adatok

  forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a

  http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett.

  6.Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés

  időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a

  facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik:

  (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf),

  (http://www.facebook.com/about/privacy/)

   

  7.Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai

  kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.

   

  Adattovábbítás

   

  1.Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

  CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal

  adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

  a) az adatgyűjtés ténye,

  b) az érintettek köre,

  c) az adatgyűjtés célja,

  d) az adatkezelés időtartama,

  e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

  f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

   

  2.Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre.

  a) A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: Telefonszám,

  szállítási cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név.

   

  3.Az érintettek köre: A házhoz szállítást kérő valamennyi érintett.


  4.Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása lebonyolítása.

   

  5.Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhoz szállítás

  lebonyolításáig tart.

   

  6.Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes

  adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

  DPD Hungária Futárpostai Csomagküldő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 14/B. ép.)

  adatvédelmi tájékoztató: http://www.dpd.com/hu/home/aszf/aszf_2014_06_15_tol

   

   

  Tárhely-szolgáltató:

  Web-Server Kft.

  Cím: 4025 Debrecen, Pásti u. 2. I/5

  E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

  Telefon: +36 52 541 346

  Telefon: +36 52 311 151

  Fax: +36 52 998 452

  Mobil: +36 20 335 1162

  Adatvédelmi tájékoztató: https://web-server.hu/

  7.Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a

  házhoz szállító/online fizetést biztosító szolgáltató adatkezelőtől a személyes

  adatainak mielőbbi törlését.

   

  8.Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1)

  bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

  információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló

  2001.évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

   

  Adatbiztonság (7.§)

   

  1.Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani,

  hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

   

  2.Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az

  adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési

  intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv.,

  valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

   

  3.Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan

  hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy

  megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az

  alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

   

  4.A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme

  érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a

  nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül

  ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

   

  5.A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az

  adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

  a.) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

  b.) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi,

  adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

  c.) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat

  adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították

  vagy továbbíthatják;

  d.) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat,

  mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

  e.) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

  f.) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

   

  6.Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló

  intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika

  mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell

  választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve,

  ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

   

   

  Az érintettek jogai (14.-19.§)

   

  1.Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes

  adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti

  személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

   

  2.Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve

  az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az

  adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről

  és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes

  adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

   

  3.Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett

  tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az

  általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját

  és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az

  adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

   

  4.Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,

  legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló

  kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

   

  5.Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok

  forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges

  adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,

  továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás

  jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb

  idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a

  tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

   

  6.Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a

  valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes

  adatot helyesbíti.

   

  7.Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

   

  8.Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

   

  9.Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

   

  10.A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot

  adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

   

  11.Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

   

  Jogorvoslat:

   

  1.Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

  a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

  b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

  c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

   

  2.Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

   

  3.Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

   

  4.Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és

  Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

   

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

  Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

  Telefon: +36 -1-391-1400

  Fax: +36-1-391-1410

  E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

   

   

  Bírósági jogérvényesítés(22.§)

   

  1.Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő

  köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

   

  2.A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

   

  3.A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

   

  4.Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

   

  5.Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

   

  6.A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

   

   

  Kártérítés és sérelemdíj (23. §)

   

  1.Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság

  követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

   

  2.Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

   

  3.Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

   

  4.Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

   

   

  Zárszó:

   

  A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

  - 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

  - 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

  - 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

  - 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

  - 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

  - 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

  - 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról